PRIVACYVERKLARING
08.12.22
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Verklaring aangepast.
Via deze website verwerkt MAURICE VAN VENROOIJ persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van ons de website, u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer u met ons in contact treedt via email of telefoon. Deze AVG verklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die we direct via deze website verkrijgen en geldt niet voor alle platforms, website of app's van derden. Wanneer je via een link op deze website naar een derde partij wordt doorverwezen, waaronder alle sociale media platforms, verlaat je de website. Gebruik van deze online platforms of app's van derden is voor eigen risico. Voor verwerking van je persoonsgegevens daar, verwijzen we je dan ook naar de daar opgestelde privacy (AVG) verklaringen.
In deze Privacy Verklaring informeren wij u graag over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe we dat doen en waarom. Lees deze informatie aandachtig door, zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat uw rechten daarbij zijn. 
Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen, neem dan contact met ons op via: info@mauricevanvenrooij.com

1.Definities
MAURICE VAN VENROOIJ hiermee wordt bedoelt VENROOIJ TABOR V.O.F. Kamer van koophandel nummer 59415169, verantwoordlijke omtrent de verwerking van uw persoonsgevens; 
AVG afkorting van de wet Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679.
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u, als individu, zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw bestelling. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel;
Basis (persoons)gegevens dit zijn de gegevens waarmee we u kunnen duiden: naam, adres, telefoonnummer, email adres;
Verwerken van persoonsgegevens, zijn alle handelingen omtrent het opslaan, verzamelen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens;
Register register van verwerkingactiviteiten. Het overzicht van uw persoonsgegevens bij MAURICE VAN VENROOIJ

2. welke persoonsgegevens verzamelt MAURICE VAN VENROOIJ 
Basis data, zoals naam, adres, telefoonnummer, email adres
Uitgebreide data we administreren ook al uw communicatie met ons, zoals emails, chats, eventuele comments en andere geschreven (online en offline) media. 
Gevoelige data we verzamelen en bewaren geen gevoelige persoonlijke informatie, zoals beschreven in de AVG, wwaaronder ras, relegie of gezondheid.
COOKIES en vergelijkbare technologie door gebruik te maken van onze website verzamelen we cookies en vergelijkbare technologie. Een cookie is een kleine digitaal data bestandje, dat op uw computer wordt gedownload om ervoor te zogen dat het gebruik van de website vlot en accuraat verloopt. We gebruiken deze cookies om de website correct te laten werken en om inzicht te krijgen in uw gebruik van onze website. Wanneer u onze website bezoekt wordt u expliciet om toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Hieronder vallen ook cookies van externe derden partijen die diensten leveren aan ons, denk hierbij aan Google Analytics, Adobe Porfolio, Facebook, Linkedin en Instagram. Zij plaatsen via onze website ook cookies die uw mediagebruik registreren. 

3. doeleinden – met welk doel verzamelt, bewaart en verwerkt MAURICE VAN VENROOIJ uw persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens ten eerste om bij verkoop of opdrachtverstrekking aan onze contractuele verplichting jegens u te voldoen en om ervoor te zorgen dat onze diensten en/of producten op de best mogelijke manier aan u worden geleverd. 
Ten aanzien van wettelijke en juridische regelgeving is MAURICE VAN VENROOIJ verplicht uw basis gegevens in de afministratie te bewaren en op een veilige en goede manier te verwerken. Denk daarbij aan de Nederlandse administratieplicht of gerechtelijke en juridische onderzoeken.
Klantcontact en beheer  Wanneer u contact opneemt met MAURICE VAN VENROOIJ door ons een email te sturen, een App- of chatbericht, danwel middels telefonisch contact, bewaren wij deze gegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen over uw getoonde interesse of vraag.
Digitale nieuwsbrief wanneer zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, bewaart MAURICE VAN VENROOIJ uw email adres om u maximaal 1 keer per maand te informeren over onze nieuwste aanwinsten en eventuele overige verkoop- of bedrijfsinformatie. 
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om het gebruik van deze website te verbeteren.
Tevens verzamelen we persoonsgevens voor onze eigen commerciele en analytische doeleinden welke ons iets vertellen over uw getoonde interesses, hoe u de website gebruikt, en vanuit welke website / platform u op onze website terecht bent gekomen. Voor deze doeleinden worden cookies gebruikt.

4. Wanneer wordt informatie aan derden verstrekt?
We verstrekken alleen actief uw basis gegevens aan derden om te voldoen aan:
- onze contractuele verplichtingen jegens u, waaronder leverinsgafspraken.om levering van uw aankoop of onderdelen daarvan mogelijk te maken, geven wij deze informatie eenmalig door aan het transportbedrijf of leverancier die het product of onderdeel daarvan zal gaan leveren. Door betaling van de factuur gaat u akkoord met deze algemene voorwaarde en het verstrekken van genoemde gegevens aan het betreffende bedrijf; 
- op basis van wettelijke en juridische regelgeving en verzoeken
- in het kader van ons verzekeringsrecht ten behoeve van schadeclaims. Indien MAURICE VAN VENROOIJ gebruikt maakt van haar verzekeringsrecht ten aanzien van transportclaims of andere schade, worden uw basis gegevens verstrekt aan de betreffende instantie;
- op uw verzoek.
MAURICE VAN VENROOIJ werkt samen met online diensten van derden partijen, denk aan Google Analytisc, Adobe Portfolio, Instagram en Facebook. Uw gegevens worden niet actief aan deze derden partijen doorgeven, maar het kan zijn dat door gebruik te maken van onze website deze partijen toegang hebben tot uw gegevens, zoals uw (media)gebruik van de website, uw IP adres en regio/locatie, en vanuit welk platform of website u om onze website terecht bent gekomen.
MAURICE VAN VENROOIJ neemt deel aan social media, communicatie en verkoopplatforms zoals Pinterest, Instagram, Facebook en WhatsApp, als ook verschillende online verkoopplatforms. Wanneer u op de betreffende platforms onze pagina bezoekt en/of berichten 'liked' kan het betreffende platform deze activiteit registreren en opslaan. Deze informatieverwerking vindt plaats bij het betreffende platform en valt dan ook niet onder de verantwoordelijkheid van MAURICE VAN VENROOIJ .

5.Bewaartermijn
We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig achten voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. In de meeste gevallen hanteren we hierbij de termijn van de Nederlandse administratieverplichting van 7 jaar na het einde van de overeenkomst of het contact. In enkele gevallen kan het voorkomen dat we uw gegevens langer willen bewaren voor archivering, met betrekking tot de herkomst- en bestemming-bepaling van unieke items.

6.BESCHERMING GEGEVENS
MAURICE VAN VENROOIJ heeft beveiligingsprocedures en technische maatregelen genomen en opgezet om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. Denk hierbij aan regelmatige Malware en spyware scans, Beveiligde SSL certificering van de website, en TLS certificering van de server. 

7.VERANTWOORDINGSPLICHT en REGISTER
Conform de AVG heeft MAURICE VAN VENROOIJ een verantwoordingsplicht. Deze bestaat eruit dat we u een inzicht en overzicht kunnen bieden van uw gegevens en de verwerking daarvan. U heeft het recht om uw digitale data file in te zien. Daarin staat welke informatie we hebben en aan wie we deze eventueel (denk aan een transporteur) hebben doorgegeven. . We doen ons best u binnen 1 maand na aanvraag te verzoen van uw persoonlijke data file. Incidentele contacten hoeven en worden niet opgenomen in een register

8.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Conform de nieuwe AVG heeft u het recht om:
- inzage te krijgen in uw opgeslagen gegevens;
- uw gegevens geheel te laten verwijderen;
- uw gegevens te rectificeren of aan te vullen;
- de verwerking van uw gegevens in te perken;
- bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

In ons register / uw digitale data file staat of we uw gegevens hebben opgeslagen, welke gegevens we hebben opgeslagen, met welk doel en aan wie we deze eventueel hebben doorgegeven (denk aan een transportbedrijf).
Indien u vragen heeft over uw gegevens verwerking bij MAURICE VAN VENROOIJ of wanneer u gebruik wilt maken van 1 van uw rechten, horen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met ons per post, telefoon of email:
MAURICE VAN VENROOIJ 
2e Haagstraat 40
5707VK Helmond(Nederland)
info@mauricevanvenrooij.com
tel. +31 (0)6 14 54 67 38
Houd er rekening mee dat MAURICE VAN VENROOIJ u om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit te bepalen, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs.
Uw gegevens kunnen alleen geheel verwijderd worden als er geen wettelijke of juridische grondslag (bijvoorbeeld een overeenkomst of contract) aan ten grondslag ligt. Is dit wel het geval, dan zijn wij verplicht om ons te houden aan de bijbehorende wettelijke of juridische termijn, waaronder de administratieve verplichting van opslag van basisgegevens.

9.Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u een klacht heeft horen wij dat uiteraard graag het eerst, zodat we er mogelijk wat aan kunnen doen of dat we samen tot andere inzichten kunnen komen. U kunt daarvoor het beste per post, email of telefoon contact met ons opnemen:

MAURICE VAN VENROOIJ 
2e Haagstraat 40
5707VK Helmond(Nederland)
info@mauricevanvenrooij.com
tel. +31 (0)6 14 54 67 38

Wanneer u echter daarna nog vindt dat we niet correct handelen conform de wettelijke vastgestelde privacy wetgeving (AVG) of wanneer u vindt dat er nog steeds geen recht wordt gedaan aan de privacy en rechten van uw gegevensbeheer, dan kunt u op de website van het AVG meer informatie vinden over de vervolgstappen die u kunt ondernemen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

10.Wijzigingen privacybeleid
MAURICE VAN VENROOIJ heeft ten alle tijden het recht deze Privacy Verklaring aan te passen. Daarvan stellen we iedereen die is opgenomen is ons register op te hoogte. Deze statement is voor het laatst aangepast op 8 december 2022.


PRIVACY STATEMENT
08.12.22
Starting from May 25, 2018 one privacy law applies throughout the whole European Union: the new General Data Protection Regulation (GDPR 2016/679). The GDPR is a data protection and privacy law for all individuals within the EU. The GDPR aims primarily to give control to citizens and residents over their personal data and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU
Based on this, we have adjusted our current Privacy Statement.
MAURICE VAN VENROOIJ processes personal data when you use our website, register for the newsletter or when you contact us by email or telephone. This GDPR statement only applies to personal data that we obtain directly through this website and does not apply to all third-party platforms, websites or apps. When you are directed to a third party via a link on this website, including all social media platforms, you leave our website. Use of these third-party online platforms or apps is at your own risk. For the processing of your personal data there, we refer you to the privacy (GDPR) statements drawn up there.
In this Privacy Statement we would like to inform you about the personal data we process and why. Read this information carefully so that you understand our activities and what your privacy rights are.
If you have any questions after reading this statement, please contact us at: info@mauricevanvenrooij.com

1.Definitions
MAURICE VAN VENROOIJ represents VENROOIJ TABOR V.O.F. Chamber of Commerce number 59415169, responsible entity regarding the processing of personal data;
GDPR abbreviated for the General Data Protection Regulation 2016/679;
Personal data are data that directly or indirectly tells something about you as an individual. Such as your name and address or your order history. Data from a sole proprietorship, VOF or partnership are also personal data. This does not apply to the data of a legal entity such as a BV or NV. Data of the contact person or representative of a legal entity does;
Basic (personal)data these are the necessary data we need to identify you: name, address, telephone number, email address;
Processing of personal data, are all actions regarding the storage, collection, use, transfer and deletion of your data;
Record record of processing activities. The overview of your personal data and our processing activities at MAURICE VAN VENROOIJ;

2.What personal data does MAURICE VAN VENROOIJ store?
Basic data, such as name, address, telephone number, email address
Extensive data We also administer all your communication with us, such as emails, chats, any comments and other written (online and offline) media.
Sensitive data We do not collect or store sensitive personal information as described in the GDPR, including race, religion or health.
COOKIES and similar technology By using our website we collect cookies and similar technology. A cookie is a small digital data file that is downloaded to your computer to ensure that the use of the website runs smoothly and accurately. 
We use these cookies to make the website work correctly and to gain insight into your use of our website. When you visit our website, you are explicitly asked for permission to place cookies. 
This also includes cookies from external third parties that provide services to us, such as Google Analytics, Adobe Portfolio, Facebook, Linkedin and Instagram. They also place cookies via our website that register your media use.


3. For what purposes does MAURICE VAN VENROOIJ collect, store and process your data?
We process personal data firstly to fulfill our contractual obligation to you in case of a purchase or commission, and to ensure that our services and/or products are provided to you in the best possible way. By paying the invoice you agree to this general condition;
With regard to legal regulations, MAURICE VAN VENROOIJ is obliged to keep your basic data in the administration and to process it in a safe and proper manner. Such as the Dutch obligation to keep records or judicial and legal investigations.
Customer contact and account management When you contact MAURICE VAN VENROOIJ by sending us an email, an App or chat message, or by telephone, we store this information so that we can contact you about your interest or question.
Digital newsletter When you have subscribed to the newsletter, MAURICE VAN VENROOIJ saves your email address to inform you a maximum of once a month about our latest acquisitions and any other sales or company information.
In addition, we process personal data to improve the use of this website.
We also collect personal data for our own commercial and analytical purposes which tell us something about your shown interests, how you use the website, and from which website / platform you came to visit ours. Cookies are used for these purposes.


4. When is your data shared with third parties?
We only actively provide your basic data to third parties to comply with: 
- to fulfil our contractual obligations to you, including delivery arrangements. To enable delivery of your purchase, we pass this information once to the transport company or supplier who will deliver the product or part thereof. By paying the invoice, you agree to these general terms and conditions and to provide the said information to the relevant company;
- meet legal regulations and requests;
- in the context of insurance claims; If we use any of our insurance claims, your necessary data will be transferred to the relevant authority
- on your request.

MAURICE VAN VENROOIJ works together with online services from third parties, such as Google Analytical, Adobe Portfolio, Instagram and Facebook. Your data is not actively passed by us to to these third parties, but it is possible that by using our website these third party cookies have access to your data, such as your (media) use of the website, your IP address and region/location, and from which platform or website you came to visit our website.

MAURICE VAN VENROOIJ participates in social media, communication and sales platforms such as Pinterest, Instagram, Facebook and WhatsApp, as well as various online sales platforms. When you visit our page on the relevant platforms and/or 'like' messages, the relevant platform can register and save this activity. This information processing takes place at the relevant platform and is therefore not the responsibility of MAURICE VAN VENROOIJ.

5.retain period
We do not store your data longer than we deem necessary for the purposes for which we collected the data or the purposes for which we reuse it. 
In most cases we apply the Dutch administration regulations, which states a storage period of 7 years after the end of the agreement or contact. In some cases we want to keep your data longer for archiving, e.g. in regard to the origin and destination determination of unique items.

6.Data protection
MAURICE VAN VENROOIJ has taken security procedures and technical measures to protect your data against unauthorised access, destruction or alteration. This includes regular Malware and Spyware scans, Secure SSL certification of the website, and TLS certification of the server.

7. Record of processing activities
In accordance with the GDPR MAURICE VAN VENROOIJ has to maintain an overview of your data and the processing thereof. This consists of providing you with an insight and overview of your data and its processing. You have the right to view your digital data file. This records states what personal data we have stored, for which reasons and with whom we have shared your information with (such as a shipping companies). 
We do our best to reconcile you within 1 month of requesting your personal data file. Incidental contacts need not and will not be included in a register

8. Your privacy rights
In accordance with the GDPR you have the right to:
- access;
- erasure;
- change, add and improve your data;
- restrict your data processing;
-object to your data processing

The record of processing activities states whether we have stored your data, what data we have stored, for what purposes and with whom we have shared your data with (such as a transport companies).
If you have any questions about your personal data processing at MAURICE VAN VENROOIJ or if you wish to make use of one of your rights, please let us know. You can contact us by letter, telephone or email:
MAURICE VAN VENROOIJ 
2e Haagstraat 40
5707VK Helmond(Nederland)
info@mauricevanvenrooij.com
tel. +31 (0)6 14 54 67 38
Please note that if you want to make use of one of your privacy rights, MAURICE VAN VENROOIJ may ask you for additional information to determine your identity, such as a copy of your ID.
Your data can only be completely deleted if there is no lawful or legal basis for the data being stored (e.g. an agreement or contract). If there is a lawful basis for the storage of the data, then we are obliged to comply with the legal requirements for that storage.

9.Submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority.
If you have a complaint, we are of course interested to hear it first, so that we can do something about it, or that, together, we can come to different insights. For complaints you can contact us by written letter, email or telephone:

MAURICE VAN VENROOIJ 
2e Haagstraat 40
5707VK Helmond(Nederland)
info@mauricevanvenrooij.com
tel. +31 (0)6 14 54 67 38

However, if you still feel that we did not act correctly in accordance with the applicable privacy legislation (GPDR) or if you think that your privacy and rights are still not being respected, you can visit the GPDR website. find more information about the next steps you can take: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl or https://edps.europa.eu/

10.Changes to our Privacy Statement
MAURICE VAN VENROOIJ has the right to amend their Privacy Statement. If done so, we will inform all who are stored in the record of activities.


Back to Top