ALGEMENE VOORWAARDEN
d.d. 21 nov 2022
1.Algemeen
Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele gestelde, aanvullende voorwaarden, vallen alle verkopen, leveringen en diensten onder de volgende algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven die van de koper. De betaling van goederen of diensten resulteert direct in de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

2. Werk in opdracht
Op elke offerte en overeenkomst aangaande een werk in opdracht (commissie) zijn uitsluitend de 'De Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten 2015' van toepassing. Deze woorden altijd samen met de offerte bijgevoegd. Alle andere voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

3.Prijzen:
Alle prijzen worden vermeld in euro's €. De prijzen op de website zijn inclusief BTW maar bevatten nooit verzendkosten of export kosten zoals douanerechten of invoerbelasting.

4. Betaling:
Betalingen, voorafgaand aan de levering van het artikel, kunnen worden gedaan door:
a) Contante betaling 
b) Bankoverschrijving
c) PayPal; alle bestellingen betaald met creditcard via Paypal worden verhoogd met 4% kosten over de totale bestelling, inclusief verzendkosten.

5. Acceptatie
Artikelen worden als verkocht beschouwd zodra wij de betaling hebben ontvangen. De koper stemt ermee in de goederen binnen vier weken op te halen of de overeengekomen leverings-/afhaalvoorwaarden te aanvaarden. Items die niet binnen deze voorwaarden worden opgehaald, worden na een jaar opnieuw beschikbaar voor verkoop. 

6. Levering
De aangekochte werken worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling of binnen de afgesproken leveringstermijn verzonden. Alle goederen worden professioneel verpakt met beschermende materialen en verzonden met een track en trace code. De leveringstermijnen worden vermeld bij het plaatsen van uw bestelling.
Geschatte Leveringstijd:
Nederland 1-3 werkdagen
Europa 2-5 werkdagen
Rest van de wereld 1-2 weken

7. Verzekering
Alle door ons verzonden goederen zijn 100% verzekerd.

8.Retourneren en annuleren
U kunt uw producten retourneren binnen 14 dagen nadat u de goederen heeft ontvangen danwel nadat u de betaling heeft gedaan en de goederen klaar liggen voor af te halen. Wij kunnen alleen onbeschadigde producten terugnemen. De kosten voor het retourneren van een bestelling, inclusief verzekering en een trackingcode, zijn voor rekening van de koper. Neem contact met ons op wanneer u de artikelen zo snel mogelijk wilt retourneren.
U kunt uw aankoop binnen 24 uur na betaling van uw bestelling zonder extra kosten annuleren en een volledige terugbetaling ontvangen. Bij het annuleren van uw bestelling na de eerste 24 uur, worden de verzendkosten in rekening gebracht en in mindering gebracht op uw terugbetaling. Indien u annuleert terwijl het artikel al is verzonden, kunt u pas een terugbetaling ontvangen als het artikel aan ons is geretourneerd (binnen 14 dagen nadat u het artikel heeft ontvangen) en in originele staat is ontvangen. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen het terug te storten bedrag.

9. Schade
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de goederen veilig op de plaats van bestemming aankomen, kan het gebeuren dat pakketten bij aflevering ontbreken of beschadigd zijn. Het is belangrijk om de goederen bij aflevering te controleren. Wij adviseren om na controle van het artikel de bon voor ontvangst te tekenen en bij beschadiging van de verpakking of het artikel de bon te ondertekenen met 'Beschadigde goederen'.
Bij schade of defect uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering per e-mail uw klacht in te dienen met:
a) beschrijving van de schade of het ontbrekende item
b) foto's van de schade
c) foto's van het verpakkingsmateriaal
d) kopie van uw factuur waaruit de aankoop van het artikel blijkt.
Na ontvangst van uw klacht zullen wij de nodige procedure uitvoeren en u hierover informeren.

10. Garantie:
Garantiebewijs is uw factuur.

11. Rechten en privacy
Maurice van Venrooij behoudt alle auteursrechten van het door u aangekochte kunstwerk. Dit betekent dat het kunstwerk in geen geval en op geen enkele wijze mag worden gereproduceerd, dan wel geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor alternatieve producten. Ook voor het plaatsen van een afbeelding van uw aangekocht kunstwerk op of in de media of media platformen, heeft u nadrukkelijk en altijd de toestemming van de kunstenaar nodig. Naamsvermelding is altijd verplicht.​​​​​​​
Het Copyright van alle afbeeldingen op deze website berust bij Maurice van Venrooij. Indien u beelden wilt gebruiken heeft u altijd toestemming nodig van de kunstenaar, en in geval van (commerciële) publicatie wordt mogelijk een vergoeding voorgesteld.

12. Privacy AVG (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. De AVG is in de eerste plaats bedoeld om burgers en ingezetenen controle te geven over hun persoonlijke gegevens. Hoe de AVG op onze website van toepassing is en hoe wij met uw gegevens omgaan, staat vermeld onder het tabje 'privacy' op onze website.

13. Op de verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank Breda, Nederland.

Maurice van Venrooij
2e Haagstraat 40
5707VK
Helmond (Nederland)
KvK 59415169
BTW NL853470674B01
TERMS AND CONDITIONS
d.d. 21 nov 2022
I.General:
Without prejudice to the applicability of any special, stated conditions that prevail at present general conditions, all sales, supplies and services are covered under the following general conditions of sale. These general conditions prevail over those of the buyers. The payment of goods or services includes the acceptance of these general conditions of sale.

2.Commissioned work
On all commissioned work, either the offer, the proces and the end result, the 'Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten 2015' are applicable. 
These conditions will be provided together with the applicable offer. All other condition are hereby rejected.

3.Prices:
All prices are quoted in euro’s €. Prices on the website include VAT but never any shipment costs nor export fee's, duty fees or import TAX.

4.Payment:
Payments, prior to the delivery of the item can be made by:
a) Payment in cash in the gallery
b) Bank wire transfer
c) Paypal; all orders paid by credit card through Paypal are raised with 4% cost over the total order, including shipping cost.

5. Acceptance
Items are considered as sold as soon as we have received payment. 
The buyer agrees to collect the goods within four weeks or to accept the agreed terms of delivery/pick up. Items not collected within these terms will become available for sale after one year.

6.Delivery
The art piece(s) will be send within 5 working days upon receipt of payment or within the agreed terms of delivery. All goods are professionally packed with protective materials and send with a track and trace code. The delivery deadlines are specified when placing your order. 
Estimated delivery time:
Netherlands 1-3 working days
Europe 2-5 working days
Rest of World 1-2 weeks

7.Insurance:
All goods shipped by us, are 100% insured.

8.Return and Cancellation
You can return your products within 14 days after your have received the goods or you can cancel your order within 14 days after we have received the payment and your item is ready for pick up. We can only accept undamaged products. The costs of returning an order, including insurance and a tracking code, will be on behalf of the buyer. Contact us when you want to return the items as soon as possible.
You can cancel your purchase within 24 hours after payment of your order at no extra costs and receive a full refund. When canceling your order after the initial 24 hours the applicable shipment costs will be charged and deducted from your refund. If you make a cancellation when the item is already shipped, you can only receive a refund, when the item has been returned to us (within 14 days after you have received the item) and if the item is in original condition. You will receive the applicable refund within 10 working days after we have received the goods.

9.Claims:
Although every effort will be made in order to secure safe arrival of goods at destination, it may happen that packages are missing or damaged upon delivery. It is important to check the goods at delivery. We advise to sign the receipt for delivery after you checked the item and when the package or item is damaged sign the receipt with ' Damaged goods'.

In case of damage or defect, please send your complaint by e-mail within 5 working days after delivery, including
a) description of the damage or the missing item
b) photos of the damage
c) photos of the packaging material
d) copy of your invoice, showing purchase of the article.
On receipt of your complaint, we shall do the necessary procedure and will inform you accordingly. 

10.Guarantee:
Guarantee certificate is your invoice.

11. Rights and Privacy
All rights of the artwork purchased belongs to Maurice van Venrooij. Under no circumstances can the purchased artwork be replicated or (partly) used for alternative products. For publication of any images of your purchased artwork in or on any media platform you will need the permission of the artist. Attribution is always required.
Copyright of all images on this website is owned by Maurice van Venrooij. Explicite permission is requested of the artist to use any of the images. in case of (commercial) use a fee might be applicable.

12. Privacy GDPR (AVG)
Starting from May 25, 2018 one privacy law applies throughout the whole European Union: the new General Data Protection Regulation (GDPR 2016/679). The GDPR is a data protection and privacy law for all individuals within the EU. The GDPR aims primarily to give control to citizens and residents over their personal data and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU. How we apply the GDPR and how we handle your personal data, is stated under de 'privacy tab on our website.

13 .The conditions of sale are subject to Dutch Law. All disputes concern jurisdiction of the District Court of Breda, the Netherlands.

Maurice van Venrooij
2e Haagstraat 40
5707 VK
Helmond (The Netherlands)
Coc 59415169
VAT NL853470674B01Back to Top